Margrietschool

De Margrietschool is een dorpsschool voor kinderen uit Halfweg, Zwanenburg en Amsterdam. De Margrietschool staat bekend om de prettige sfeer, de onderlinge samenwerking, de diversiteit van de kinderen en de goede resultaten.
De Margrietschool vindt van en met elkaar leren belangrijk. De Margrietschool leert kinderen om te werken aan zichzelf, aan hun leervaardigheden en hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Plezier en prestatie gaan daarbij hand in hand. De Margrietschool maakt hiervoor onder meer gebruik van de modernste ICT-middelen.

De Margrietschool biedt een gestructureerd lesaanbod. De basisstof bestaat uit rekenen, taal en begrijpend lezen. Engels en ICT worden aangeboden in jaar/combinatiegroepen. Om het onderwijs passend en gepersonaliseerd te maken gebruikt de Margrietschool voor rekenen en spelling Snappet op tablets of Chromebooks. Dit adaptieve systeem maakt het voor de leraar inzichtelijk op welk leerdoel een kind instructie nodig heeft. Tijdens de verwerking ontvangen de kinderen direct feedback en heeft de leraar een live overzicht van de resultaten van de kinderen. 

Sinds 2017 wordt er gewerkt met de methode Wijzer! voor de zaakvakken. In deze lesmethode krijgen de kinderen eerst de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde apart aangeboden en vervolgens in samenhang met elkaar in een vakoverstijgend thema met veel activerende taken. Binnen de thema’s kunnen kinderen zelfstandig keuzes maken in de uitwerking op basis van hun eigen talenten en interesses. 

Contactgegevens

Margrietschool
Oranje Nassaustraat 19
1165 GL Halfweg
T  020 497 2835
E  info.margrietschool@stopoz.nl
W www.margrietschool.com
Waarnemend directeur: Natasja Belt