Vondelschool

De Vondelschool vindt het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een inspirerende, leerzame, prettige en veilige omgeving. De kinderen worden op de Vondelschool begeleid door een team van leraren en ondersteuners, die de onderwijsbehoeften van het kind centraal zetten.
In deze veilige leeromgeving leren de kinderen samen te werken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarnaast streeft de Vondelschool vanuit een goede samenwerking met ouders/verzorgers naar kwalitatief goed onderwijs waarbinnen het individuele kind optimaal kan presteren. Nieuwsgierigheid, verwondering en het samen leren en ontdekken van kennis en vaardigheden staan centraal. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben en tonen voor de wereld om hen heen in de breedste zin van het woord.

De speerpunten van de Vondelschool zijn:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (KiVa).
  • Talentontwikkeling en Showtime: het presenteren en optreden voor elkaar.
  • Samenwerken, leren en creëren. 

Sociaal-emotionale ontwikkeling (KiVa)

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van de Vondelschool is dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’

Talentontwikkeling en Showtime

Talentontwikkeling en Showtime: het presenteren en optreden voor elkaar
De Vondelschool begeleidt kinderen van 4 tot 12 jaar in hun ontwikkeling en helpt ze te ontplooien tot wie ze uiteindelijk zelf willen zijn. De Vondelschool gaat daarbij uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind: het positieve in het kind. Kinderen werken in een rijke, authentieke leeromgeving met veel verschillende materialen. Ze werken individueel of samen aan de ontwikkeling van bepaalde talenten. 

Samenwerken, leren en creëren

De drie werkwoorden samenwerken, leren en creëren zijn kenmerkend voor de Vondelschool. De Vondelschool is een leer-en werkgemeenschap waar ouders/verzorgers, kinderen en teamleden zich welkom voelen en waar zij leren dóór en van elkaar. 

Dat is duidelijk zichtbaar in de gehanteerde taal- en rekenmethode, tijdens creatieve en expressieve vorming en in andere vakgebieden waarbij verschillende coöperatieve werkvormen worden ingezet. Ieder schooljaar start met de ‘zes gouden weken’, in januari gevolgd door de ‘zilveren weken’. Tijdens deze weken is er veel aandacht voor respectvol omgaan met elkaar, elkaars talenten ontdekken en vertrouwen krijgen in elkaar. Dit alles gebeurt in een veilige en ontspannen leeromgeving waarin samenwerken centraal staat.  

Ook het lerarenteam leert en creëert van en mét elkaar. Collega’s ondersteunen elkaar tijdens de dagelijkse gang van zaken in de klas. Ze staan open voor elkaars vragen en ieders talenten en geven elkaar feedback. Klasdeuren staan in principe open: leraren bekijken zo nu en dan elkaars lessen om te leren van elkaars talenten en te reflecteren op elkaars handelen. 

Ouders/verzorgers dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en de Vondelschool is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Ouders/verzorgers zijn de ervaringsdeskundigen van hun kind. Leraren zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Zo kunnen ze veel van en met elkaar leren.

Contactgegevens

Vondelschool
Juliana van Stolberglaan 25
2111 CJ Aerdenhout
T  023 524 1076
E  
info@vondelschool.nl
www.vondelschool.nl
Directeur: 
Natasja Belt
Directeur in opleiding: Martijn Laanen