Functiemix

De functiemix gaat over functiedifferentiatie, niet over taak- of beloningsdifferentiatie. 

De LB en/of LC-functies die ingevoerd zijn betreffen lerarenfuncties met, naast de reguliere lesgevende taak, zwaardere taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van de LA-functie. Dit kunnen bijvoorbeeld taken en verantwoordelijkheden zijn op het gebied van onderwijsontwikkeling, opbrengstgericht werken, zorg en/of coaching van collega’s. 

Momenteel hebben wij 40% van ons medewerkersbestand ingeschaald in functieschaal LB. Dat is conform de in de cao vastgelegde norm. Er zijn geen medewerkers in LC aangesteld. Uitgangspunt is dat 2% van de medewerkers in LC wordt benoemd. Om in de toekomst aan deze norm te voldoen, formuleren we in het schooljaar 2018-2019 beleid dat het mogelijk maakt om medewerkers door te laten stromen naar deze schaal.