Bestuur en toezicht

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland heeft een bestuur met een raad van toezicht.

Bestuur

Maarten Stuifbergen is de eindverantwoordelijke bestuurder en leidt als college van bestuur de stichting. Het college van bestuur houdt daarbij rekening met de belangen en eisen van alle betrokken partijen, zijnde de stichting, de Stopoz-scholen, de ouders/verzorgers, de directe omgeving van onze scholen en de steeds veranderende samenleving. 

De kern van de bestuurlijke taak bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Het waarborgen van de onderwijskwaliteit.
  • Het strategisch positioneren van de organisatie. 
  • Het onderhouden van een stevige verbinding met de stakeholders.
  • Het bewaken en beheren van het financieel beleid en beheer van de organisatie en het op orde hebben en houden van de bedrijfsvoering. 
  • Het vormgeven van goed werkgeverschap.

Correspondentie bestemd voor de bestuurder kunt u sturen naar: maarten.stuifbergen@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. Dhr. M. Stuifbergen.

Toezicht

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door de gemeenteraden.
De raad van toezicht bestaat uit de volgende vijf personen:
- K. (Karina) Schilte (voorzitter)
- P. (Patricia) Spuijbroek (vicevoorzitter)
- M. (Marjolein) Jetten (lid)
- F. (Frank) Schaaij (lid)
- B. (Bert) Groenewoud (lid)

Taken raad van toezicht:
- Het toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en van de bestuurder in het bijzonder.
- Het intern toezicht houden op de werkgeverstaak van Stopoz.
- Het zorgen voor een effectief en goed functionerend bestuur. 

Daarnaast is de raad van toezicht een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder.

In zijn toezichtrol richt de raad van toezicht zich op vier aspecten

  1. Strategie en beleid. 
  2. Kwaliteit onderwijs. 
  3. Bedrijfsvoering en continuïteit. 
  4. Interne en externe stakeholders.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar: info@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. de voorzitter.