Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd door ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Zij adviseren over schoolzaken en verlenen al dan niet instemming met besluiten. De MR voert overleg met de directeur. De contactgegevens van de MR vindt u op de website van de Stopoz-scholen. Naast de MR is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zijn ouders/verzorgers en medewerkers van iedere Stopoz-school vertegenwoordigd. De GMR overlegt met de bestuurder over overkoepelende schoolzaken, zoals het personeelsbeleid en formatiebeleid.

GMR

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS) het orgaan dat inspraak heeft op schooloverstijgende onderwerpen, zoals het stichting brede beleid.
Op specifieke onderdelen heeft een van beide vertegenwoordigers in de GMR  (ouders/verzorgers dan wel medewerkers) een advies- of instemmings-bevoegdheid. 

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De GMR bestaat uit ten minste negen ouderleden en negen medewerkers, elk afkomstig uit de negen scholen van Stopoz.

Post voor de GMR kunt u sturen naar:
gmr@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. GMR.

STOPOZ Bestuurskantoor
t.a.v. de GMR
Voorweg 24 A
2103 ST  Heemstede

MR

Voor schoolspecifieke onderwerpen vervult de medezeggenschapsraad (MR) de inspraakrol. De schooldirecteur is de overlegpartner van de MR. In formele zin zijn de bevoegdheden van de MR’s en de GMR gescheiden: de bevoegdheid van de een stopt waar die van de ander begint. Een document kan dus nooit de instemming of het advies van zowel de GMR als een MR nodig hebben. Voor nadere gegevens met betrekking tot de medezeggenschapsraden van de scholen verwijzen wij naar de website van de school.

Meer informatie?
Voor achtergrondinformatie over de medezeggenschap kunt u onderstaande regelingen bekijken.