Stopoz heeft formeel (statutair) een eenhoofdig bestuur. Mevrouw I.M. Jansen is de eindverantwoordelijke bestuurder.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze structuur zijn vastgelegd in de Statuten van Stopoz, het Managementstatuut en het Reglement directieoverleg.

De Raad van Toezicht is de toezichthouder van het bestuur en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de Raad het bestuur met raad en advies terzijde.

Een aantal bestuursbesluiten, onder andere het strategisch beleid, de begroting en jaarrekening, behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad is tevens de werkgever van de bestuurder.

De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks ten minste zes keer in aanwezigheid van de CvB.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

  • De heer A. Rutgers, voorzitter
  • Mevrouw P. Huisman-Spuijbroek
  • Mevrouw M. Jetten-Versteeg
  • De heer F. Lahri
  • De heer B. Groenewoud